Gebruiksvoorwaarden Wijzelf.nl

Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden van Wijzelf. Voordat u zich aanmeldt bij Wijzelf als Vrager of Aanbieder, moet u alle bepalingen en voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden staan of waarnaar wordt verwezen in deze gebruiksvoorwaarden, lezen en aanvaarden. Mocht u niet akkoord gaan met ons beleid en/of specifieke bepalingen en voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht per 19 augustus 2013 voor alle gebruikers. Gebruikers kunnen zijn: anonieme bezoekers, vrijwilligers, aspirant-vragers, vragers, en aanbieders.

Overtreding van deze gebruiksvoorwaarden kan leiden tot het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst gesloten tussen de Coöperatie en een Gebruiker, en/of tot het schorsen of beëindigen van het account van de Gebruiker, zulks zonder restitutie van eventueel reeds betaalde lidmaatschapsgelden. Tevens kan overtreding van deze gebruiksvoorwaarden leiden tot weigering tot toegang tot de website en/of verwijdering van de inhoud.

Artikel 1          Dienstverlening Wijzelf

Wijzelf biedt een online ontmoetingsplaats waar natuurlijke personen die vraag hebben naar dienstverlening in de zorg ("Vragers") en natuurlijke personen, eventueel namens ondernemingen, die dienstverlening in de zorg willen en kunnen verrichten ("Aanbieders") elkaar kunnen vinden en tot dienstverleningsovereenkomsten kunnen komen. Onze dienstverlening is voorbehouden aan personen en ondernemingen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten. Onze dienstverlening is enkel beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder. Wijzelf is niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten die tot stand komen tussen Vragers en Aanbieders of vrijwilligers. Wijzelf is geen partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen een Vrager en Aanbieder door bemiddeling van Wijzelf.  Wijzelf controleert met zorgvuldigheid de gegevens van Aanbieders en Vrijwilligers. Wijzelf mag de Aanbieders en Vrijwilligers ter controle bezoeken, maar zij is hiertoe niet verplicht. Wijzelf geeft geen garanties geven over de kwaliteit, integriteit en juistheid van de dienstverlening van de Aanbieders en Vrijwilligers. U kunt Wijzelf niet aansprakelijk stellen, hoegenaamd en op welke grond dan ook. In ieder geval kunt u Wijzelf ook niet aansprakelijk stellen c.q. verantwoordelijk houden voor de inhoud die (andere) Vragers en/of Aanbieders op de website van Wijzelf plaatsen. U doet voor deze zaken uitdrukkelijk afstand van recht.

 Artikel 2          Regels voor gebruik website

Als gebruiker van de website van Wijzelf, bent u zonder meer verplicht u aan de navolgende regels te houden. Het volgende is uitdrukkelijk niet toegestaan:

 • onjuiste, valse persoonlijke gegevens op de registratieformulieren in te vullen dan wel op de website te plaatsen;
 • onnauwkeurige, misleidende, aanstootgevende, lasterlijke of smadelijke inhoud op de website plaatsen;
 • inhoud, diensten of objecten in verkeerde rubrieken of gedeeltes van onze website te plaatsen;
 • de kostenstructuur, het factureringsproces of kosten verschuldigd aan Wijzelf te omzeilen of te manipuleren;
 • handelingen uitvoeren die het beoordelingssysteem (recensies) of het geschillensysteem ondermijnen;
 • uw persoonlijke account en gebruikersnaam zonder onze toestemming overdragen aan een ander persoon of partij; geen veiligheidsmaatregelen treffen om je wachtwoord te beschermen; gebruikmaken van onze website met de gebruikersnaam of het wachtwoord van iemand anders, of iemand anders toestaan (rechtstreeks of onrechtstreeks) uw gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken;
 • spam, kettingbrieven of piramidespelen versturen of op onze website te plaatsen;
 • virussen of andere technologieën verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de website of aan de belangen of eigendom van andere gebruikers.
 • de inhoud van onze website, waaronder het account van Vragers en Aanbieders, en de intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten en handelsmerken van Wijzelf te kopiëren, reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van Wijzelf en indien van toepassing de derde partij;
 • informatie over Vragers of Aanbieders verkrijgen of verzamelen op een andere manier dan door middel van de website, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming;
 • handelingen te verrichten die de infrastructuur van de website op onredelijke wijze belasten of kunnen belasten;
 • de goede werking van de website te verstoren of proberen te verstoren.

Zodra u constateert dat een andere gebruiker, Vrager of Aanbieder zich niet houdt aan bovenstaande regels dient u onmiddellijk contact op te nemen met Wijzelf door middel van het contactformulier alsmede Wijzelf dienaangaande gespecificeerd schriftelijk te informeren.

 Artikel 3          IE-rechten

U erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Wijzelf en haar toeleveranciers op de inhoud van de dienstverlening en websites van Wijzelf, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan Wijzelf c.q. haar toeleveranciers.

Het is niet toegestaan om informatie verkregen uit de dienstverlening en website van Wijzelf openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Wijzelf.

Artikel 4          Aansprakelijkheid

De controle van de gegevens op de website van Wijzelf en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Wijzelf noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de website van Wijzelf is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Wijzelf c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de dienstverlening en website van Wijzelf aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door gebruikers op of via de website worden geplaatst, is Wijzelf niet verantwoordelijk. Degene die deze materialen heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor u dient altijd door uzelf op juistheid te worden geverifieerd. Wijzelf is niet aansprakelijk enige schade, direct of indirect, voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de dienstverlening en website van Wijzelf.

Wijzelf behoudt zich te allen tijde het recht voor de website en deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Op u zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing die ten tijde van uw gebruik van de dienstverlening en de website van kracht zijn. Wijzelf raadt u aan de Website regelmatig te bezoeken om zo te kunnen zien wat de dan geldende gebruiksvoorwaarden zijn.

Wijzelf kan geen continue of veilige toegang tot onze website garanderen. De werking van de website alsmede de dienstverlening van Wijzelf kan worden verstoord door verschillende factoren waarop Wijzelf geen greep heeft. Het is daarom dat Wijzelf - voor zover wettelijk mogelijk - alle impliciete of expliciete garanties uitsluit. Wijzelf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van reputatie, klanten e.d. of voor elke andere schade of gevolgschade die voorvloeit uit of op welke manier ook verband houdt met het gebruik door u van onze website, hoegenaamd en op welke grond dan ook. U doet ook voor deze zaken uitdrukkelijk afstand van recht.

Artikel 5          Privacy

Zonder uitdrukkelijke toestemming van u, verkoopt of verhuurt Wijzelf uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden. Wijzelf maakt onder andere gebruik van uw gegevens om de diensten van Wijzelf te kunnen verlenen en te verbeteren, om mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen en op te sporen, de naleving van onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen en voor geschilbeslechting . Wij gebruiken uw gegevens ook om intern onderzoek te doen naar het gebruik van onze dienstverlening. Wijzelf beschouwt de bescherming van de privacy van haar gebruikers als zeer belangrijk. Wijzelf bewaart en verwerkt uw gegevens op online systemen welke  technologisch zijn beveiligd.

Wij kunnen niet instaan voor de volledige veiligheid van onze website of garanderen dat de door u verstrekte gegevens tijdens de verzending daarvan aan ons via internet niet zullen worden onderschept. Elke verzending van gegevens geschiedt voor uw eigen risico. Indien sprake is van onderschepping van uw persoonsgegevens of onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van onze website, zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het eventueel daaruit voortvloeiende oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende schade.

Uw wachtwoord is de sleutel tot uw account. Gebruik unieke cijfers, letters en speciale tekens. Geef uw wachtwoord aan niemand door. Als u uw wachtwoord of persoonlijke gegevens toch doorgeeft aan anderen, vergeet dan niet dat u verantwoordelijk bent voor alle transacties die via uw account worden uitgevoerd. Wanneer u uw controle over uw wachtwoord verliest, verliest u  mogelijk ook de controle over uw persoonlijke gegevens en kunt u gebonden zijn door en verantwoordelijk voor handelingen die in uw naam werden ondernomen. Het is daarom van belang dat u, indien uw wachtwoord op de een of andere manier in verkeerde handen is gevallen, onmiddellijk contact opneemt met Wijzelf en het wachtwoord wijzigt.

Artikel 6          Diversen

Alle gebruikers van de dienstverlening van Wijzelf (zijnde anonieme bezoekers, vrijwilligers, aspirant-vragers, vragers, nieuwe aanbieders en aanbieders) hebben zich uitdrukkelijk vergewist omtrent hetgeen is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, verklaren zich welbewust te zijn van hetgeen is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden en de (rechts)gevolgen volledig te (kunnen) overzien.

De gebruikers verklaren zich voorts uitdrukkelijk akkoord c.q. stemmen uitdrukkelijk in met alles wat in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald.

Artikel 7          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing. 

De Rechter te Den Haag is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen naar aanleiding van de gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de website.

Download  als .PDF bestand.